Czynności notarialne

Notariusz

Dokonuje następujących czynności

sporządza akty notarialne

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495)

sporządza poświadczenia

spisuje protokoły

sporządza protesty weksli i czeków

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

sporządza inne czynności wynikające z przepisów szczególnych

W celu uzyskania informacji na temat dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią, gdyż każdą sprawę należy rozpatrzeć indywidualnie. W przypadku czynności mających za przedmiot nieruchomość w pierwszej kolejności wskazane jest podanie numeru księgi wieczystej oraz dostarczenie podstawy nabycia i wypisu z rejestru gruntów, czyli dokumentów stanowiących punkt wyjścia do analizy stanu prawnego i faktycznego.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.