Opłaty

za dokonane czynności obowiązuje

taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Oznacza to, że wysokość taksy notarialnej podlega negocjacji. Informacje związane z planowanymi czynnościami notarialnymi udzielane są bezpłatnie.

Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zasadniczo zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej i określona została na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.). Maksymalna stawka wynosi od wartości:

Należy zwrócić uwagę, że w pewnych sytuacjach taksa notarialna wynosi połowę stawki określonej wyżej, w szczególności w przypadku aktu notarialnego dokumentującego:

Ponadto niżej podane zostały niektóre maksymalne stawki taksy notarialnej, które nie są liczone od wartości przedmiotu czynności:

POBIERZ pełną treść Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.).
Uwaga: Taksa notarialna zostaje powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 23%.

Podatki


Notariusz jako płatnik na podstawie odpowiednich przepisów pobiera następujące podatki:

Opłata sądowa


Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę – w wysokości określonej w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.).

Przykładowo opłata sądowa wynosi: